Με δικό τους σφαγείο τα μικρά πτηνοτροφεία

Το δικαίωµα να λειτουργούν τα δικά τους σφαγεία υπό προϋποθέσεις δίνει σε µικρούς πτηνοτρόφους που προµηθεύουν τα προϊόντα τους απευθείας στα καταστήµατα λιανικής πώλησης, νέα υπουργική απόφαση. Οι σχετικοί κανονισµοί µέχρι σήµερα έδιναν το δικαίωµα αυτό κατά παρέκκλιση, µόνο σε όσους έδιναν την παραγωγή τους απευθείας στον τελικό καταναλωτή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

 

Υπoυργική Απόφαση (ΦΕΚ 2330/Β’/2016) θέλει να βάλει σε µία τάξη τα αρχεία καταγραφής που τηρούνται στα µικρά σφαγεία, υποχρεώνοντας παράλληλα τους ιδιοκτήτες στην καταχώρησής τους σε µητρώα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση και αν δεν πληρούν τους κανονισµούς, οι πτηνοτρόφοι θα πρέπει να έχουν συνάψει σύµβαση µε σφαγείο «τρίτων» ώστε να µπορούν να διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά.

Παράλληλα η εν λόγω ΥΑ (ΦΕΚ 2330/Β’/2016) θέλει να βάλει σε µία τάξη τα αρχεία καταγραφής που τηρούνται στα µικρά σφαγεία, υποχρεώνοντας παράλληλα τους ιδιοκτήτες στην καταχώρησής τους σε µητρώα. Επιπλέον γίνεται υποχρεωτική η υιοθέτηση συστήµατος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP, ενώ δίνονται σαφέστερες οδηγίες ως προς τον απαιτούµενο εξοπλισµό του σφαγείου. Σηµειώνεται, ότι ο συγκεκριµένος κανονισµός αφορά µόνο όσους σφάζουν µέχρι 10.000 πουλερικά ή λαγόµορφα ετησίως.

Αναλυτικότερα η απόφαση ορίζει τα εξής:

Σφαγή και διάθεση πουλερικών
Τα αγροκτήµατα εκτροφής πουλερικών και λαγόµορφων, τα οποία σφάζουν µέχρι 10.000 πουλερικά και λαγόµορφα ετησίως, δύνανται να προµηθεύουν:

α) άµεσα τον τελικό καταναλωτή στο αγρόκτηµα τους ή/και στην εβδοµαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό ή/και

β) καταστήµατα λιανικής πώλησης που προµηθεύουν το κρέας στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η έδρα του αγροκτήµατος, µέχρι 150 ολόκληρα πουλερικά ή λαγόµορφα χωρίς τεµαχισµό, την εβδοµάδα.

Καταχώρηση στα Μητρώα
Οι χώροι σφαγής καταχωρίζονται στο µητρώο της παρ. 2 και λαµβάνουν αριθµό καταχώρισης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.δ. 79/2007 (Α΄ 95), όπως κάθε φορά ισχύει, µετά από αίτηση των υπευθύνων τους, η οποία υποβάλλεται και εξετάζεται σύµφωνα µε το ίδιο ως άνω άρθρο.

Απαιτήσεις χώρων εγκατάστασης

1. Οι χώροι σφαγής καταχωρίζονται στο µητρώο της παρ. 2 του άρθρου 4, εφόσον µετά από τον επιτόπιο έλεγχο της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, διαπιστωθεί ότι διαθέτουν:

α) Κατάλληλους χώρους εργασίας, τουλάχιστον 50 τετραγωνικών µέτρων, σαφώς διακριτούς από το υπάρχον πτηνοτροφείο ή κονικλοτροφείο, διευθετηµένους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επιµολύνσεις.
β) ∆ιακριτούς χώρους.
γ) Ψυγείο για την αποκλειστική αποθήκευση των σφάγιων πουλερικών ή των λαγοµόρφων.
δ) ∆άπεδο από στεγανό και ανθεκτικό υλικό που καθαρίζεται και απολυµαίνεται εύκολα µε σχάρες και σιφώνια.
ε) Λείους τοίχους και οροφή που καθαρίζονται εύκολα.
στ) Πόρτες από αναλλοίωτο υλικό που καθαρίζονται εύκολα.
ζ) Επαρκή φωτισµό (φυσικό ή τεχνητό) και επαρκή εξαερισµό.
η) Κατάλληλο σύστηµα προστασίας και απολύµανσης.
θ) Έναν τουλάχιστον ποδοκίνητο νιπτήρα µε παροχή κρύου και ζεστού νερού για τον καθαρισµό χεριών και εργαλείων και εξοπλισµού µε θερµοκρασία τουλάχιστον 82° C για την αποστείρωση.
ι) Εξοπλισµό και εργαλεία, όπως λεκάνες εµβαπτισµού των πουλερικών από ανοξείδωτο υλικό, που καθαρίζονται και απολυµαίνονται εύκολα.
ια) Κατάλληλα δοχεία εφοδιασµένα µε καπάκι για την αποθήκευση του αίµατος και των άλλων ζωικών υποπροϊόντων του χώρου σφαγής.

Εφαρµογή συστήµατος HACCP
Οι υπεύθυνοι των χώρων σφαγής εφαρµόζουν σύστηµα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κανονισµού 852/2004.