Δικαιολογητικά ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού

Για τη χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
01. Αίτηση για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού (Απαραίτητο έγγραφο)
02. Τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 του χώρου ίδρυσης του σφαγείου/ Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας
03. Κάτοψη των εγκαταστάσεων που να περιλαμβάνει και τη θέση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού/ Για την έκδοση άδειας λειτουργίας
04. Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού και των ειδικών συσκευών και οργάνων/ Για την έκδοση άδειας λειτουργίας
05. Πρακτικό καταλληλότητας οικοπέδου/ Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας
06. Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων/ Για την έκδοση άδειας λειτουργίας

07. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:500/ Για την έκδοση άδειας λειτουργίας
08. Αιτούμενο δυναμικό παραγωγής εκπεφρασμένο σε τόνους κρέατος ανά έτος και σε συνάρτηση με την άδεια διάθεσης των αποβλήτων της εγκατάστασης/ Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας
09. Οικονομοτεχνική έκθεση με στοιχεία για την ικανοποίηση των κατωτέρω κριτηρίων: α)οικονομικής βιωσιμότητας λόγω επαρκείας των ζώων προς σφαγή, σε συνδυασμό με τις ήδη λειτουργούσες στην περιοχή, β) τεχνικά και υγειονομικά κριτήρια (καταλληλότητα χώρου, σχεδίου του κτιρίου κ.ά.), γ) κριτήρια περιβάλλοντος (θέση οικοπέδου, διάθεση και διαχείριση αποβλήτων)/ Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας
10. Προέγκριση χωροθέτησης της μονάδας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΠΕΧΩΔΕ/ Για την έκδοση άδειας λειτουργίας/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός λατομικής περιοχής
Διαδικασία:
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Η άδεια χορηγείται μετά από επιτόπιο έλεγχο.